blank

Forpliktelse til å beskytte mennesker & miljø

Teckentrup-bedriften engasjerer seg med introduksjonen av et integrert management system iht. DIN EN ISO 14001 (miljø), DIN EN ISO 5001 (energi) og BS OHSAS 18001 (arbeids- og helsevern) for en vedvarende produksjon og helsevern i bedriften.
Ledelsen er av den oppfatningen, at man med stadig videreutvikling av disse tre management systemer bidrar retningsvisende til bedriftens fremtidssikring. Ledelsen og alle medarbeidere (han/hun) forplikter seg å delta aktivt i forbedring av energi-, miljø- og helseverntiltak.
Vår foretakspolitikk gjelder for alle bedrifter og betyr i detalj:

  • Unngå skadelige påvirkninger av mennesker og natur.
  • Allerede under utviklingsfasen gjelder det å unngå miljøskadelige stoffer og prosesser i planleggingen.
  • Eksisterende miljøskadelige stoffer skal helst erstattes med miljøvennlige alternativer.
  • Vi integrerer våre leverandører i miljø- og sikkerhetsrelevante prosesser.
  • Bestående og mulige risikoer for mennesker og miljø bestemmes, evalueres og reduseres så godt som mulig ved hjelp av pålitelige vernetiltak. Beskyttelse av liv og helse til enhver skal stadig garanteres.
  • Denne generelle miljø- og sikkerhetsbevisstheten skal bestandig fremmes og utvikles videre.
  • Eventuelle, negative påvirkninger av miljøet skal alltid kunne beherskes.
  • Avfall skal unngås, avfall som ikke kan unngås skal kildesorteres og resirkuleres hhv. gjenbrukes eller skal avhendes av sakkyndige og sertifiserte bedrifter.
  • Energi skal brukes bevisst, i fremtiden skal energi brukes mer effektivt.

Ved hjelp av planlagte arbeidsverntiltak og målrettete investeringer i ytterlige tekniske sikkerhetsinnretninger, kunne man i de siste årene kontinuerlig redusere antall ulykker. Den permanente videreutviklingen av sikkerhetssystemer er en vesentlig del for å vedlikeholde og forbedre et sikkert arbeidsmiljø . Som produksjonsbedrift er vi tvunget avhengig av å bruke energi. For å støtte regjeringens erklæring fra våren 2011 om energiskifte og for å komme seg ut av kjernekraften forplikter vi oss, ved innføring av et internasjonalt standardisert management system iht. DIN EN ISO 50001, å øke bedriftens energieffektivitet.
Et av de første skritt til vedvarende produksjon var oppbyggingen av et solarenergi-anlegg på fabrikken i Großzöberitz/Sachsen.

 

Dette solarenergi-anlegget leverte allerede i år 2011 ca. 400 MWh fornybar elektrisk energi. Med denne mengden kan man forsyne 100 gjennomsnittlige hushold (med et behov av ca. 3500 kWh pr. år) i ett år. I tillegg førte det til en besparelse av over 220 tonn CO2 emisjoner. Vi venter disse positive miljøpåvirkningene også i fremtiden.